Elzas Kokares bibliogrāfija. Neliela daļa no minētajiem izdevumiem pieejami arī Latviešu folkloras krātuves lasītavā.

Elzas Kokares grāmatas

1956

 • Darba tautas dzīves pieredzes vispārinājums latviešu pirmspadomju sakāmvārdos : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai / E. Kokare. Rīga : [b.i.], 1956. 342 lp.
 • Жизненный опыт трудового народа в латышских пословицах досоветского периода : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Э.Я. Кокаре ; Латвийский государственный университет ; [Институт языка и литературы Академии наук Латвийской ССР]. Рига : [б.и.], 1956. 17 lpp.

1958

 • О латышских пословицах и поговорках / Э.Я. Кокаре. [Rīga] : [izdevējs nav zināms], [1958] 11, [1] lpp. ; 23 cm

1974

 • Darbības ar priekšmetiem otrās agrās vecuma grupas bērniem : metodiski norādījumi mazbērnu novietņu medmāsām-audzinātājām / E. Kokare, L. Riseva ; LPSR IM Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts. Rīga, 1974. 79 lpp. ; 20 cm.

1977

 • Пословицы, торговки ; Загадки / С предисл. Э.Кокаре “Латышские пословицы, поговорки, загадки”. Даугава, 1977, N 2, с.96-97.

1978

 • Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках / Э.Я. Кокаре ; [ответственный редактор Я.Я. Калнинь]. Рига : Зинатне, 1978. 294 с. ; 23 см.

1979

 • Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках : автореферат диссертации … доктора филологических наук : (10.01.09 – фольклористика) / Кокаре Эльза Яновна ; Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Москва : [б. и.], 1979. 30 с. ; 21 см.

1980

 • Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles / E. Kokare ; [atbildīgais redaktors J. Kalniņš] ; LPSR ZA. A. Upīša Valodas un literatūras institūts. Rīga : Zinātne, 1980. 396, [1] lpp. ; 22 cm.

1982

 • Kad saulīte rotājas : gadskārtu ieražu dziesmas : izlase / sakārtojusi R. Drīzule ; [E. Kokares priekšvārds ; ilustrējis H. Purviņš]. Rīga : Zinātne, 1982. 436 lpp. : il. ; 14 cm.

1988

 • Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles = Lettische und deutsche Sprichwörterparallelen / E. Kokare ; Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūts. Rīga : Zinātne, 1988. 308, [1] lpp. ; 23 cm. ISBN 5796601369

1992

 • Latviešu folklora : tradicionālais un mainīgais : [rakstu krājums] / Latvijas Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts ; atbildīgā redaktore J. Darbiniece ; priekšvārda autore E. Kokare. Rīga : Zinātne, 1992. 248, [4] lpp. : notis ; 20 cm ISBN 5796601989 (brošēts).

1993

 • Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli : materiāli kultūras vēstures kursam / E. Kokare. Rīga : Izglīt., kult. un zinātnes m-ja, 1993. 59 lpp.

1995

 • Nāc, Dieviņ, līdz ar mani : tautasdziesmas par Dievu / sakārt., [priekšv. un koment. sarakst.] Elza Kokare. Rīga : Zinātne, 1995. 253, [1] lpp. ISBN 5796610821

1999

 • Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē / Elza Kokare ; redaktore S. Kramēna ; ilustrāciju autore A. Tobe. Rīga : Mācību apgāds “NT”, 1999. 199, [1] lpp., [8] lp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm ISBN 9984617556 (brošēts).

Sastādītie, rediģētie darbi

1957

 • Cīņas dziesmas : [krājums] / Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts ; [sast. V. Greble, E. Kokare, J. Vītoliņš ; redkol.: M. Losberga … [u.c.] ; E. Kokares iev.]. Rīga : Latv. PSR ZA izd-ba, 1957. 346 lpp. : il., notis ; 27 cm.
 • Latviešu sakāmvārdi un parunas : izlase / Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts ; sastādījusi E. Kokare. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1957. 351 lpp. ; 23 cm.

1958

 • Darba dziesmas : izlase / sastādījis Jēkabs Vītoliņš ; [redakcijas kolēģija: E. Kokare … [u.c.]]. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1958. 312, [3] lpp., notis. Latviešu tautas mūzika / Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts ; 1 .
 • Latviešu tautas mūzika. 1., Darba dziesmas : izlase / sastādītājs Jēkabs Vītoliņš ; [red. kol.: E. Kokare … u.c.] ; Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūts. Rīga : LVI, 1958. 317 lpp. : notis ; 26 cm.

1967

 • Divu tautu dzīves gudrība : [latviešu un krievu tautas sakāmvārdu krājums] = Мудрость двух народов : [сборник латышских и русских народных пословиц] / [sastādītāja un ievadu sarakstījusi E. Kokare ; mākslinieks R. Tilbergs]. Rīga : Zinātne, 1967. 294, [1] lpp. : il. ; 15 cm.

1968

 • Фольклор балтских народов : [сборник статей / редакционная коллегия: О. Амбайнис, А. Ионинас, Э. Кокаре]. Рига : Зинатне, 1968. 397, [2] lpp., [1] lp. iel. : il., faks., karte ; 21 cm.

1979

 • Latviešu tautasdziesmas / redkolēģija: J. Kalniņš (atbildīgais redaktors) … [u.c.] ; [izdevuma zinātniskā vadītāja E. Kokare ; mākslinieks Dainis Rožkalns] ; LPSR Zinātņu akadēmija. A. Upīša Valodas un literatūras institūts. Rīga : Zinātne, 1979-<2013> sēj. <1-10> : il. ; 25 cm + piel. ISBN 5796606670

1980

Liivi vanasōnad : Eesti, vadja ja lati vastetega, 1. / Koos. V. Malk., E. Kokare [u.c.]. Tallinn : Eesti raamat, 1980. 230 [1] lpp.

1981

Liivi vanasōnad : Eesti, vadja ja lati vastetega, 2. / Koos. V. Malk., E. Kokare [u.c.]. Tallinn : Eesti raamat, 1981. 253 [1] lpp.

1998

 • Gudram pieder pasaule : tautas atziņas par gudrību latviešu folklorā / sakārt. Elza Kokare ; [māksl. Dainis Lapsa]. Rīga : Zinātne, [1998]. 283, [3] lpp. ISBN 5796612174

2001

 • Ar smaidu cauri gadsimtiem : anekdotes / sakārtojusi, priekšvārdu un pēcvārdu sarakstījusi Elza Kokare ; mākslinieks Modris Adumāns ; redaktore Guna Pence. Rīga : Zinātne, 2001. 452, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. ISBN 998469836X (iesiets).

Elzas Kokares raksti

1952

 • Latviešu tautas daiļrade kapitalisma laikmetā.  [Bibliogr.: 7 nos. parindēs]. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1952, Nr.2, 64.-82.lpp.

1955

 • Apspriedes par svarīgiem folkloras materiālu publicēšanas un pētīšanas jautājumiem / K.Arājs, E.Kokare. Latvijas PSR Zinātņu akademijas Vēstis, 1955, Nr.5, 133.-136.lpp.
 • Jauns folkloras materialu publicējums. Latviešu sakāmvārdi un parunas / Savākuši un sakārt. J.Niedre un J.Ozols. – Rīga : LVI, 1955. Literatūra un Māksla, 1955, 16.okt.

1956

 • Sakāmvārdu un parunu kā īpatu tautas daiļrades veidojumu specifika.  [Bibliogr. Parindēs]. Latvijas PSR Zinātņu Akademijas Vēstis, 1956, Nr.9, 29.-44.lpp.

1958

 • Valodas un literatūras institūtā : [Raksti]. Saturs: E.Kokare. Zinātne un tautas daiļrade. — Pauls Dāle. Darbs vārdnīcu sektorā. — E.Šmite. Pētījumi par latviešu valodas vēsturi un izloksnēm. — M.Lepika. Valodas kopšana pirmajā vietā. Latvijas Zinātnieks, 1958, 17.dec.

1961

 • Folkloras sektorā : [Raksti]. Saturs: E.Kokare. Būt vai nebūt… — M.Asare. Maz pazīstams tautasdziesmu manuskripts. — J.Rozenbergs. A.Pumpura “Lāčplēša” zinātniskais izdevums [u.c.]. Latvijas Zinātnieks, 1961, 22.febr.
 • Pionieru un oktobrenu sadarbība : [Gulbenes vidussk.] Padomju Latvijas Skola, 1961, Nr.2, 48.-50.lpp.

1962

 • Latviešu sakāmvārdu un parunu publicēšana un pētīšana (līdz 1940.g.).  [Bibliogr. Parindēs]. Raksti / LPSR ZA Val. un lit. inst., 1962, [Nr.]15: Krišjāņa Barona piemiņai, 100.-129.lpp.

1964

 • VII Starptautiskais antropoloģijas un etnogrāfijas zinātņu kongress : [Maskavā (1964, aug.) : Raksti]. Saturs: H.Strods. Etnogrāfijas teorijas un metodoloģijas jautājumi. — I.Leinasare. Materiālās kultūras sekcija. — O.Ambainis, V.Greble, E.Kokare, Jēk.Vītoliņš. Folkloristikas problēmas kongresā: Tautas mutvārdu daiļrade ; Reliģisko ticējumu un mitoloģijasjautajumi ; Tautas mūzikas problēmas. — H.Strods. Etnolingvistika VII starptautiskajā antropoloģijas un etnogrāfijas zinātņu kongresā. — Р.Денисова. Вопросы антропологии на VII Международном когнрессе антропологических и этнографических наук. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1964, Nr.12, 93.-119.lpp.

1965

 • Latviešu padomju folkloristikas attīstības galvenās līnijas.  [Bibliogr. Parindēs]. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1965, Nr.7, 79.-86.lpp.

1970

 • Konference par svarīgu valodas un literatūras problēmu : [Kišiņevā (1969, sept.-okt.)] / E.Kokare, V.Hausmanis, R.Veidemane. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1970, Nr.1, 149.-151.lpp.

1971

 • Ceturtajā metodiskajā zonā : [No pirmsskolas iest. apv-bas darba pieredzes]. Skolotāju Avīze, 1971, 22.dec.
 • III Starptautiskais somugristu kongress : [Tallinā (1970. aug.)] / S.Cimermanis, R.Deņisova, E.Kokare, S.Raģe. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1971, Nr.1, 120.-131.lpp.
 • Tautas daiļrades bagātības apzinoties : [Par A.Upīša ZA Val. un lit. inst. Folkloras sektora darbu]. Karogs, 1971, Nr.11, 134.-137.lpp. ISSN 0132-6295.

1972

 • Tautas gudrību krājot : [Stāsta LPSR ZA Val. un lit. inst. Folkloras sektora vadītāja] / Pierakst. A.Bērziņa. Dzimtenes Balss, 1972, 23.nov.

1974

 • Daži latviešu sakāmvārdi salīdzināmās folkloristikas skatījumā.  [Kopsavilk. krievu val.]. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1974, Nr.2, 104.-114.lpp.
 • Nodarbības mazbērniem. Skolotāju Avīze, 1974, 30.okt.

1976

 • IV Starptautiskais somugristu kongress : [Budapeštā (1975, sept.)] / S.Cimermanis, E.Kokare, E.Mugurēvičs, S.Raģe. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1976, Nr.8, 142.-149.lpp.

1977

 • Folklora un vēsturiskā īstenība : [Par Vissav. zin. konf. Mahačkalā (Dagestānas APSR : 1976, okt.)]. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1977, Nr.3, 143.-145.lpp.
 • Krāšņi izskanējis mūžs : [Muzikologa Jēkaba Vītoliņa piemiņai]. Karogs, 1977, Nr.11, 188.-189.lpp. ISSN 0132-6295.

1979

 • Krāsu epiteti dažos latviešu tautasdziesmu ciklos. [Kopsavilk. krievu val.]. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1979, Nr.4, 80.-90.lpp. : tab.

1980

 • Väärtuslik panus nōukoģude folkloristikasse / E.Kokare, Z.Sneibe (Riga) ; Tulk. I.Saksa. Эстонский фольклор. — Таллин : Ээсти раамат, 1980 – Igauņu val.: Keel ja Kirjandus (Tallinn), 1982, № 5, 271.-274. lpp.

1982

 • Folklora šodienai. Cīņa, 1982, 22., 24.jūn.
 • Lai cieņa nepārvērstos necieņā! : [Par kļūdām latvju dainu izdevumu uzskaitē]. Literatūra un Māksla, 1982, 11.jūn., 5.lpp.
 • Väärtuslik panus nōukoģude folkloristikasse / E.Kokare, Z.Sneibe (Riga) ; Tulk. I.Saksa. Эстонский фольклор. — Таллин : Ээсти раамат, 1980 – Igauņu val.: Keel ja Kirjandus (Tallinn), 1982, № 5, 271.-274. lpp.

1984

 • Своеобразие поэтического воспроизведения миропонимания в латышском фольклоре / Пер. Л.Лубей. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1984, Nr.9, 17.-32.lpp.

1985

 • “Lai daina arī turpmāk būtu dzīva…” : [Sakarā ar folklorista K.Barona 150.dz.d. (1835-1923) : Saruna ar LPSR ZA A.Upīša Val. un lit. inst. folkloras nod. vad. E.Kokari] / Pierakst. M.Rungulis. Pionieris, 1985, 18.okt.
 • Lai folkloras vērtības nezustu : [Par folkloras materiālu apguvi un popularizēšanu]. Literatūra un Māksla, 1985, 2.aug., 11.lpp.
 • Mācāmies rotaļu, rotaļā mācāmies. Skola un Ģimene, 1985, Nr.10, 14.-15.lpp.
 • Palīdzēsim tautasdziesmai : [Par folkloras svētkiem Liepājas raj. Dzērves astoņg. sk.]. Skolotāju Avīze, 1985, 10.apr.
 • Tautasdziesmas saknes nākotnē. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1985, Nr.10, 3.-8.lpp.

1986

 • Dāsnas dzīves gadu mijā : [Folkloristes Vilmas Grebles 80.dz.d.]. Karogs, 1986, Nr.6, 181.-182.lpp. ISSN 0132-6295.

1987

 • Caur kopīgo un savdabīgo : [Par E.Kokares un I.Kārkliņas grām. “Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles”]. Jaunās Grāmatas, 1987, Nr.10, 22.lpp.

1988

 • Lībiešu un latviešu sakāmvārdu paralēles.  [Kopsav. kr. val.]. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1988, Nr.10, 32.-[40.]lpp.

1989

 • О пословицах и не только о них : [О сходстве и различии рус. и латыш. пословиц : Рассказывает ст. науч. сотр. сектора фольклора Ин-та языка и лит. им. А.Упита АН ЛатвССР] / Записала Ина Ошкая. Советская молодежь, 1989, 13 мая.

1992

 • Latviešu Ziemassvētki citu Eiropas tautu ieražu kontekstā. [Bibliogr. un koment.: 36 ier.]. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1992, Nr.9 18.-24.lpp.

1996

 • A survey of the basic structures in Latvian mythology. [Bibliogr.: 41 nos.]  Journal of the Baltic Institute of Folklore (Tallinn), 1996, Nr.1 65.-91.lpp.

2010

 • Likteņa dievības latviešu folklorā : [par triju likteņa lēmēju – Dēklas, Laimas, Māras eksistenci latviešu folk.] / Elza Kokare. Mistērija, Nr.10 (2006, okt.), 7.-9.lpp. ISSN 1407-4230.

Intervijas ar Elzu Kokari

1959

 • Kundziņš, Kārlis Pēteris. Ko dara literatūras pētnieki : [Intervija ar ZA Valodas un literatūras inst. literatūras sektora vadītāju Kārli Kundziņu, tekstoloģijas un lit. mantojuma sektora vadītāju Jāni Kalniņu, folkloras sektora vadītāju Elzu Kokari] / Kārlis Kundziņš, Jānis Kalniņš, Elza Kokare. Cīņa, 1959, 3.nov.

1969

 • Малер, И. Свадьбы в старину… : [О старинных латыш. свадебных обрядах] / По материалам бесед с Э.Я.Кокаре, В.О.Гребле и Б.С.Юшкевичем. Советская молодежь, 1969, 26 окт.

1981

 • Brāļu saime : [Pa republiku preses slejām : Raksti] / Materiālu sagat. I.Brasla, M.Caune, V.Kainaizis, J.R.Ozols, A.Sukovskis, M.Vāverīte.. Saturs: PSKP XXVI kongress un literatūras zinātnes un kritikas žurnālu uzdevumi : [Divpadsmit žurnālu galv. red. runu apspriedē par aktuāliem literatūrkritisko un filol. izd. jautāj. izkl. : No žurn. “Вопр. лит.”, Nr.7]. “Ceļi uz patiesību” : [Lit. kritiķa t.p. nos. raksta izkl. : No laikr. “Правда”, Nr.214] / A.Bočarovs. Literatūras kritikas metodoloģija : [Par PSRS ZA M.Gorkija Pasaules Lit. inst. krāj. “Literatūras kritikas metodoloģijas aktuālās problēmas. Principi un kritēriji” (M., 1980)]. Karogs, 1981, Nr.11, 186.-194.lpp. ISSN 0132-6295.
 • Zinātnei un sadarbībai : [Par Baltijas studiju VI zin. konf. Stokholmā : Stāsta konferences dalībnieki] / J.Vējš, H.Strods, V.Apsītis, P.Dambis, Ē.Mugurēvičs, M.Čaklais, J.Kalniņš, E.Kokare, Dz.Kļaviņš, A.Varslavāns. Dzimtenes Balss, 1981, 18.jūn.

1986

 • Meklējumi : [Stāsta LPSR ZA zinātnieces] / Raisa Deņisova, Elza Kokare, Rita Kukaine, Irēna Pļaviņa, Eiženija Švarca ; Pierakst. Gunta Strautmane. Padomju Latvijas Sieviete, 1986, Nr.2, 2.-3.lpp.

1998

 • Birzulis, Filips Jānis. The Songs that Changed the World : [Par folkloras tradīciju attīstību Latvijā pēc Otrā pasaules kara] / tekstā stāsta folkl. Elza Kokare un Beatrise Reidzāne. The Baltic Times, 1998, 9./15.jūl. 17.lpp.
 • Lāce, Aija. Autoru tiesības un beztiesības : [Par izdevn. “Avots” izdoto grām. “Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas”] / tekstā saruna ar filol. zin. dr. Elzu Kokari. Jaunā Avīze, 1998, 4.sept. 5.lpp.

Par Elzu Kokari

1957

 • Breģis, Valdis. Par diviem dziesmu krājumiem. Cīņas dziesmas : [Krāj.] / Sast. un komentējuši V.Greble, E.Kokare, Jēk.Vītoliņš ; Redkolēģija: M.Losberga [u.c.] ; E.Kokares iev. – Rīga : Latv. PSR ZA, 1957. Padomju Jaunatne, 1958, 7.janv.

1958

 • Drīzule, Rita. Jauns latviešu sakāmvārdu krājums. Latviešu sakāmvārdi un parunas : Izlase / Sast. E.Kokare ; Red. kol.: filol. zin. kand. E.Sokols [u.c.]. – Rīga : Latv. PSR ZA, 1957. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1958, Nr.7, 153.-156.lpp.
 • Vilsons, Alfons. Revolucionāro masu dziesmu zinātnisks izdevums. Cīņas dziesmas : (Krāj.) / Sast. un komentējuši V.Greble, E.Kokare, Jēk.Vītoliņš ; Redkolēģija: M.Losberga [u.c.] ; E.Kokares iev. – Rīga : LPSR ZA, 1957. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1958, Nr.11, 171.-173.lpp.
 • Авот, Л. Песенное наследие революционного прошлого. Cīņas dziesmas : [Krāj.] / Sast. un komentējuši V.Greble, E.Kokare, Jēk.Vītoliņš ; Redkolēģija: M.Losberga [u.c.] ; E.Kokares iev. – Rīga : Latv. PSR ZA, 1957. Советская Латвия, 1958, 29 марта.

1967

 • Ambainis, Ojārs. “Мудрость двух народов”. Divu tautu dzīves gudrība : [Latv. un krievu sakāmvārdu krāj.] / [Sast.un iev. sarakst. E.Kokāre ; Il. R.Tilbergs]. – Rīga : Zinātne, 1967. Советская Латвия, 1967, 9 сент.

1968

 • Vilsons, Alfons. Folkloristi iet jaunus ceļus. Divu tautu dzīves gudrība : [Latv. un krievu sakāmvārdu krāj. / Sast. un iev. sarakst. E.Kokare] ; Il. R.Tilbergs. – Rīga : Zinātne, 1967. Karogs, 1968, Nr.1, 154.-155.lpp. ISSN 0132-6295.

1969

 • Greble, Vilma. [Recenzija]. Nāc, nākdama, vasariņa : Vasara, darbs un daba latv. tautas daiļradē / Sast. A.Ancelāne, E.Kokare, H.Sūna, J.Vītoliņš ; [Il. K.Sūniņš]. – Rīga : Liesma, 1967. Skolotāju Avīze, 1969, 8.janv.

1979

 • Ambainis, Ojārs. Pētījums ar starptautisku nozīmi. Кокаре, Э.Я. Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках / Э.Я.Кокаре. – Рига : Зинатне, 1978. Literatūra un Māksla, 1979, 19.janv., 5.lpp.
 • Greble, Vilma. Ievērojams sasniegums folkloristikā. Кокаре, Э.Я. Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках / Э.Я.Кокаре. – Рига : Зинатне, 1978. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1979, Nr.1, 148.-150.lpp.

1980

 • Ambainis, Ojārs. Caur tautas gudrību ejot : [Sakarā ar latv. folkloras pētnieces E.Kokares 60.dzimš. dienu] Karogs, 1980, Nr.10, 179.-180.lpp. ISSN 0132-6295.
 • Vilsons, Alfons. Folkloras kapitālizdevums. Latviešu tautasdziesmas / LPSR ZA. A.Upīša Val. un lit. inst. ; Redkol.: J.Kalniņš (atb. red.) u.c. ; [Izd. zin. vad. E.Kokare]. – 1.sēj. Darba dziesmas / [Sast.: O.Ambainis, A.Ancelāne u.c. ; Redkol.: J.Rudzītis (atb. red.) u.c. ; Māksl. D.Rožkalns]. – Rīga : Zinātne, 1979. Karogs, 1980, Nr.6, 165.-167.lpp. ISSN 0132-6295.

1981

 • Ancelāne, Alma. Jauns nozīmīgs darbs salīdzināmajā folkloristikā. Kokare, E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles / Atb. red. J.Kalniņš. – Rīga : Zinātne, 1980. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1981, Nr.10, 153.-155.lpp.
 • Grigas, Kazys. Dviejų tautų patarlės Kokare, E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. — Rīga : Zinātne, 1980.  Lietuviešu val. Pergalė (Vilnius), 1981, Nr.3, 173.-175.lpp.
 • Mälk, Vaina. Läti ja leedu vanasonade vordiev valjaanne eestipoolse pilgu läbi Kokare, E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles / E.Kokare. — Rīga : Zinātne, 1980  Igauņu val. Keel ja Kirjandus (Tallinn), 1981, Nr.12, 751.-755. lpp.
 • Tavare, Renāte. Latviešu tautasdziesmu zinātniskā izdevuma pirmos sējumus vērtējot. Latviešu tautasdziesmas / LPSR ZA A.Upīša Val. un lit. inst. ; Redkol. J.Kalniņš (atb. red.) u.c. ; [Izd. zin. vad. E.Kokare]. – Rīga : Zinātne, 1980. – 1.sēj.-2.sēj. Darba dziesmas. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1981, Nr.5, 142.-145.lpp.
 • Vilsons, Alfons. Tautasdziesmas iet tautā. Latviešu tautasdziesmas / LPSR ZA A.Upīša Val. un lit. inst. ; Redkol.: J.Kalniņš (atb. red.) u.c. ; [Izd. zin. vad. E.Kokare]. – Rīga : Zinātne, 1980. – 2.sēj. Darba dziesmas : Dziesmas par lopu kopēju darbu. Apģērba un pūra darināšana. Karogs, 1981, Nr.8, 170.-171.lpp. ISSN 0132-6295.

1991

 • Grīns, Marģers. Zinātnes nezinātniska izmantošana : [par E.Kokares rakstu “Ieskats latviešu mitoloģisko tēlu sistēmas pamatstruktūrā” “Zinātņu Akadēmijas Vēstis” 1991, Nr.9] Labietis (ASV), 1992, Nr.83 2911.lpp.

1995

 • Grīns, Marģers. Jauna Dievadziesmu izlase Nāc, Dieviņ, līdz ar mani : T.dz. par Dievu / E.Kokares sakārt., priekšv. un koment. — Rīga : Zinātne, 1995. — 254 lpp. Labietis (ASV), 1995, Nr.90. — 3244.-3245.lpp.

2000

 • Dr. habil. philol. Elzai Kokarei – 80 Zinātnes Vēstnesis, 2000, 23.okt. 2.lpp. ISSN 1407-1479.
 • Vīksna, Māra. Ieaugt foklorā : [par filol. zin. Dr. Elzu Kokari : sakarā ar 80.dz.d.] Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 12.okt. 6.lpp.

2001

 • Par 2001. gada Lielās folkloras balvas laureātiem : vakar, 31.okt., tika pasniegta 2001.g. Lielā folkloras balva Latvijas Vēstnesis, 2001, 1.nov. 25.lpp. ISSN 1407-0391.
 • Sveicam 2001. gada Lielās folkloras balvas laureātus : [laureātu saraksts] Dziesmusvētki, 2001, Nr.6 33.lpp. ISSN 1407-2904.
 • Vīksna, Māra. Dzīve laiku laikos : [par folkl. Elzu Kokari] / Māra Vīksna.. Letonica, 2000, [Nr.]6/7 (2000/2001), 232.-235.lpp. ISSN 1407-3110.

2003

 • Vīksna, Māra. Mūžs kultūras vēsturē ierakstīts : [folkloristes Elzas Kokares (1920-2003) piemiņai] / Māra Vīksna. Karogs, Nr.9 (2003), 237.-238.lpp. ISSN 0132-6295.

2004

 • Labi būt stipram, gudram divreiz labāk : In memoriam : Elza Kokare : [hab. filoloģijas Dr. (1920-2003) piemiņai] / Latviešu folk. krātuve. Letonica, [Nr.]10 (2004), 191.-192.lpp. ISSN 1407-3110.

2011

 • Melne, Elga. Personību loma tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma tapšanā / Elga Melne..  Bibliogr. un atsauces: 118.-119.lpp.  Kopsav. angļu val. Letonica, [Nr.]21 (2011), [109.]-119.lpp. ISSN 1407-3110.
 • Reidzāne, Beatrise. Zinātniece laikmeta ainā (personīgās pieredzes stāsts): Elzai Kokare – 90 : [par zinātnieces (1920-2003) sniegumu latviešu folkloristikas pētniecībā] / Beatrise Reidzāne..  Bibliogr. un atsauces: 137.lpp.  Kopsav. angļu val. Letonica, [Nr.]21 (2011), [130.]-138.lpp. ISSN 1407-3110.
 • Vīksna, Māra. Ieskats Latviešu folkloras krātuves jubilāru kalendārā / Māra Vīksna..  Bibliogr.: 275.-276.lpp. Letonica, [Nr.]21 (2011), 263.-266.lpp. ISSN 1407-3110.

Zinātnisko darbu vadītāja

1973

 • Darbiniece, Jadviga, Циклы латышских аграрно-календарных песен в аспекте сравнительного анализа : на материалах латышского и русского фольклора : (10.01.09 – фольклористика) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Я. Дарбиниеце ; [научный руководитель Э.Я. Кокаре ; официальные оппоненты: Б.Н. Путилов, М.Я. Лосберга] ; Академия наук Латвийской ССР. Институт языка и литературы им. Андрея Упита. Рига : [b.i.], 1973. 28, [1] lpp. 20 cm.

1988

 • Stikāne, Ilze, Фольклорные мотивы и образы в современной латышской поэзии : 10.01.03. Литература народов СССР (латышская литература) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Стикане Илзе Петровна ; [научный руководитель Э.Я. Кокаре ; оппоненты: И.В. Киршентале, А.Р. Гринвалде, В.Й. Мисевичиене] ; Акaдемия Наук Латвийской ССР. Институт языка и литературы им. Андрея Упита. Рига : [б.и.], 1988. 21 lpp. ; 20 cm.